ประชุมผู้บริหาร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วย พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาจิณกมล อภิรตโน,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระครูปลัดจักรพล สิริธโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ และนายทวีศักดิ์ ใครบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี
ประชุมประชุมผู้บริหาร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 เพื่อปรึกษาหารือ วางแผน การดำเนินงานบริหารงานบุคคล บริการวิชาการภายในวิทยาเขตและภายนอกวิทยาเขต จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์