อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา และ จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ(จริง)เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มมร การเขียนรายงานประเมินเองและระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ในการนี้ รศ.ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิกาบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาและนางสาววันดี บุญล้อม รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและเมินฯ ,นางสาวจุฑามาศ เทพเทียมทัศ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (วิทยากรการอบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มมร การเขียนรายงานประเมินเองและระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System เป็นงานสำคัญของกลุ่มสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาโดยทั่ว ต้องปฏิบัติตามและจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพทางการศึกษา ตามที่ สกอ,สมศ เข้าประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการนี้ รศ.สุวิทย์ ภานุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา,นายสัมฤทธฺิ์ เพชรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา เร่งพัฒนาเตรียมความพร้อมงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันและอนาคตทางการศึกษา

 รศ.สุวิทย์  ภานุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
รศ.ศรชัย ท้าวมิตร รองอธิกาบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาววันดี  บุญล้อม รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินฯ
นางสาวจุฑามาศ  เทพเทียมทัศ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (วิทยากรการอบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System)

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาและเจ้าหน้าที่สารสนเทศทุกวิทยาเขต วิทยาลัย ร่วมเข้าการอบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System

นายชูชาติ  บุตรเพ็ง รก.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ / นายอรรณพ  ตาคะนานันท์ จนท.บริหารทั่วไป ผู้ดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และดูแลระบบ Admin ขอบคุณภาพจาก  http://mbu.ac.th/index.php/news-pr2/549-che-qa-online-system#.Ut0dfhBGzZs