บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 14 พ.ค. 2556 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยก่อนสอบสัมภาษณ์ คณาจารย์ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการสอบสัมภาษณ์
DSC_0489

DSC_0494

การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ประกอบด้วย
– สาขาวิชาพุทธศาสตร์
– สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

DSC_0520

DSC_0517

DSC_0513

DSC_0510

DSC_0509

DSC_0503

DSC_0502

DSC_0497

DSC_0496
page

page2

page3