การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานการประชุม และพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นเลขานุการดำเนินการประชุม ซึ่งมีวาระต่างๆ เช่น การจัดสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา การส่งผลการศึกษานักศึกษา การจัดทำ มคอ.5 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

DSC_6648

DSC_6651

DSC_6653

DSC_6657

DSC_6658

DSC_6660

DSC_6662

DSC_6663

DSC_6664

DSC_6665

DSC_6667

DSC_6668

DSC_6671

DSC_6672

DSC_6674

DSC_6675

DSC_6677