โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 6 มีนาคม 2557 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถนะของเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในอนาคต โดยมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสต์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จนสำเร็จด้วยดี
DSC_0009

DSC_0013

DSC_0014

DSC_0017

DSC_0018

DSC_0026

DSC_0031

DSC_0034

DSC_0038

DSC_0048

DSC_0051

DSC_0052

DSC_0054

DSC_0069

DSC_0082

DSC_0091

DSC_0097

DSC_0106

DSC_0111

DSC_0113

DSC_0122

DSC_0123

DSC_0127

DSC_0130

DSC_0134

DSC_0135

DSC_0166

DSC_0172

DSC_0189

DSC_0194

DSC_0218

DSC_0234

DSC_0238

DSC_0244

DSC_0245

DSC_0246

DSC_0249

DSC_0251

DSC_0254

DSC_0260

DSC_0263

DSC_0266

DSC_0267

DSC_0271

DSC_0273

DSC_0277

DSC_0279

DSC_0284

DSC_0285

DSC_0290

DSC_0319

DSC_0329