ประเพณีผีขนน้ำ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ร่วมกันจัดงานประเพณีผีขนน้ำ โดยมีผู้ว่าการจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยมี รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ และ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างเป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน DSC_5114 DSC_5120 DSC_5127 DSC_5129 DSC_5144 DSC_5175 DSC_5195 DSC_5201 DSC_5213 DSC_5221 DSC_5223 DSC_5231 DSC_5232 DSC_5234 DSC_5242 DSC_5244 DSC_5249 DSC_5253 DSC_5257 DSC_5260 DSC_5288 DSC_5294 DSC_5305 DSC_5312 DSC_5326 DSC_5330 DSC_5334 DSC_5340 DSC_5354 DSC_5357 DSC_5393 DSC_5396 DSC_5399 DSC_5403 DSC_5406 DSC_5416 DSC_5432 DSC_5438