กีฬาสัมพันธ์บุคลากรต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิษณพงศ์ ศรจันทร์  ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้นำบุคลากรของวิทยาเขตศรีล้านช้างเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี วิทยาเขตต่างๆเข้าร่วมคือ มหามกุฏราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง) วิทยาเขตศรีล้านช้าง วิทยาเขตร้อยเอ็ด วิทยาเขตอีสาน วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี

DSC_4581 DSC_4608 DSC_4612 DSC_4617 DSC_4622 DSC_4628 DSC_4633 DSC_4637 DSC_4639 DSC_4641 DSC_4644 DSC_4648 DSC_4657 DSC_4662 DSC_4664 DSC_4670 DSC_4672 DSC_4676 DSC_4694 DSC_4700 DSC_4704 DSC_4713 DSC_4721 DSC_4729 DSC_4756 DSC_4760 DSC_4774 DSC_4775 DSC_4784 DSC_4798 DSC_4816 DSC_4819 DSC_4821 DSC_4822 DSC_4824 DSC_4830 DSC_4846 DSC_4851 DSC_4857 DSC_4864 DSC_4873 DSC_4874 DSC_4876 DSC_4880 DSC_4885 DSC_4889 DSC_4891 DSC_4893 DSC_4894 DSC_4896 DSC_4902 DSC_4916 DSC_4963 DSC_4966 DSC_4971 DSC_4973 DSC_4976 DSC_4981 DSC_4985 DSC_4993 DSC_5011 DSC_5021 DSC_5026 DSC_5033 DSC_5034 DSC_5035