ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 คณะผู้บริหารวิทยาเขตได้เข้าร่วมงานประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ศาลายา
DSC03262

DSC03242

DSC03215

DSC03201

DSC03198

DSC03188

DSC03185

DSC03172

DSC03166

DSC03165

DSC03164

DSC03137

DSC03132

DSC03126

DSC03125

DSC03123

DSC03115

DSC03106

DSC03103

DSC03102