สภากาแฟสัญจร

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย,สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย,เป็นเจ้าเจ้าจัดงาน สถากาแฟสัญจร ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

 
DSC_3044

DSC_3045

DSC_3049

DSC_3050

DSC_3051

DSC_3052

DSC_3053

DSC_3055

DSC_3057

DSC_3058

DSC_3059

DSC_3060

DSC_3061

DSC_3062

DSC_3066

DSC_3067

DSC_3068

DSC_3069

DSC_3071

DSC_3074

DSC_3076

DSC_3082

DSC_3084

DSC_3085

DSC_3088

DSC_3089

DSC_3091

DSC_3092

DSC_3094

DSC_3095

DSC_3099

DSC_3101

DSC_3102

DSC_3107

DSC_3110

DSC_3112

DSC_3114

DSC_3117

DSC_3125

DSC_3128

DSC_3145

DSC_3148

DSC_3158

DSC_3170

DSC_3171

DSC_3172

DSC_3173

DSC_3174

DSC_3175

DSC_3176

DSC_3177

DSC_3178

DSC_3042