มอบพระไตรปิฎก ฉบับ พุทธศาสนสุภาษิต ให้ห้องสมุด มจร วิทยาลัยสงฆ์เลย

วันที่ 27 มิ.ย. 2556 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เดินทางไปมอบหนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ พุทธศาสนสุภาษิต ให้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย โดยมีพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ