หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

      ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์)

      ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

      ระดับปริญญาโท (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

      ระดับปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การรับแบบโควตา นักศึกษาภาคปกติ

(โควตาเกรดเฉลี่ยและความสามารถพิเศษ)

ขั้นตอนกำหนดการ
การรับสมัคร1 พ.ย. 64 – 7 ม.ค. 65
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก7 ม.ค. 65
การสัมภาษณ์คัดเลือก15 – 16 ม.ค. 65
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก20 ม.ค. 65
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 ม.ค. – 20 ก.พ. 65

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดี ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 5 ภาคการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่า ( คณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50, คณะศึกษาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70)
  • ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการพูด ดนตรี ศิลปะ กีฬา หรือที่ถนัดมีผลงานรับรอง (ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ในกรณีต่ำกว่าให้ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการ)
  • เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย

การรับแบบรับตรง (รอบแรก) นักศึกษาภาคปกติ

ขั้นตอนกำหนดการ
การรับสมัคร1 พ.ย. 64 – 7 ม.ค. 65
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก7 ม.ค. 65
การสัมภาษณ์คัดเลือก15 – 16 ม.ค. 65
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก20 ม.ค. 65
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา20 ม.ค. – 20 ก.พ. 65

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครที่มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 5 ภาคการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่า ( คณะศาสนาและปรัชญา และคณะสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00, คณะศึกษาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50)
  • เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย

รอบการรับตรง นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ

(เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ขั้นตอนกำหนดการ
การรับสมัคร1 พ.ย. 64 – 23 พ.ค. 65
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก25 พ.ค. 65
การสัมภาษณ์คัดเลือก28 – 29 พ.ค. 65
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก31 พ.ค. 65
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา31 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65

ขั้นการสมัครออนไลน์

Message us