การสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์) รอบที่ 2

การดำเนินการ

รับสมัครตัั้งแต่ 16 ม.ค. – 2 เม.ย. 66 ผ่านทางระบบออนไลน์

กำหนดการวันสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 9 ก.พ. 66)
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มี.ค. 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. – 13 มี.ค. 66)
ครั้งที่ 3 วันที่ 10-11 เม.ย. 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. – 2 เม.ย. 66)

ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 15 – 28 ก.พ. 66

ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 21 เม.ย. 66

ผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 3 ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. – 19 พ.ค. 66

ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 19 พฤษภาคม 66

ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 66

การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

การดำเนินการ

รับสมัครตัั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 66 ผ่านทางระบบออนไลน์

กำหนดการวันสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มี.ค. 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 13 มี.ค. 66)
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 66 (ผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. – 23 พ.ค. 66)

ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 4 มิถุนายน 66

แหล่งข้อมูล

  • สมัครเรียน
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ครั้งที่ 1)
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ครั้งที่ 1)

      ระดับปริญญาโท (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

      ระดับปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา

ระดับบรรพชิต-แม่ชีคฤหัสถ์
ป.ตรี ภาคปกติ5,000 บาท6,000 บาท
ป.ตรี นอกเวลาราชการ8,000 บาท
ป.โท นอกเวลาราชการ 20,000 บาท20,000 บาท
ป.เอก นอกเวลาราชการ50,000 บาท50,000 บาท

*อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์